Reglement

Hielander Whisky Festival Reglement

 • Personen vanaf 18 jaar hebben toegang tot het festival indien zijn in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Legitimatie tot 21 jaar is verplicht (uw leeftijd moet bij twijfel kunnen worden vastgesteld).
 • De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • Op het toegangsbewijs is aangegeven voor welke sessie het bewijs geldig is. Een toegangsbewijs is alleen geldig als de controlestrook er aan vast zit.
 • Dit festival is georganiseerd om deelnemers kennis te laten maken met een grote diversiteit aan whisky. Het is de bedoeling dat u proeft en niet grote hoeveelheden tot zich neemt.
 • De organisatie heeft het recht - al dan niet na het geven van een waarschuwing - u de toegang tot het festival te ontzeggen en/of uit het gebouw te verwijderen, zonder enige vorm van restitutie, indien u naar het oordeel van de organisatie:
  • a. onder zodanige invloed van alcohol bent, dat u een gevaar voor uzelf en/of anderen bent en/of hinder veroorzaakt.
  • b. geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of anderszins strafbare feiten pleegt.
  • c. andere aanwijzingen van daartoe bevoegd personeel niet strikt opvolgt.
 • De Alba is het betaalmiddel op het festival (uitgezonderd het restaurant). Eén Alba vertegenwoordigd een waarde van € 1,00. Alba zijn te koop bij de organisatie van het festival. Niet gebruikte Alba kunnen na afloop worden ingeleverd bij de stand van de organisatie. Nadat u het gebouw hebt verlaten verliezen de nog in uw bezit zijnde Alba hun waarde.
 • Tijdens het gehele evenement zal de organisatie er alles aan doen om mensen en goederen te beschermen.
 • De festivalorganisatie wijst iedere aansprakelijk echter uitdrukkelijk af:
  • a. ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin van het woord.
  • b. voor schade aan mens en goederen, in de ruimste zin van het woord, door wie of wat dan ook ontstaan.
  • c. voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatie-exploitant van welke aard en omvang dan ook.